Privacyverklaring (AVG)

Buurtvereniging Rond de Regge.

Privacy statement.  (AVG)

Buurtvereniging Rond de Regge verwerkt persoonsgegevens en hecht veel waarde aan de bescherming hiervan.

Het bestuur wil u graag helder en transparant informeren in dit statement, over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens:

Dit zijn gegevens die iets over u zeggen.

Voorbeeld: naam, adres, geboorte datum, e-mail adres, telefoon nummer, rekeningnummer, foto’s video e.d.

Wanneer anderen dan u deze persoonsgegevens hebben, moeten zij daar zeer zorgvuldig mee omgaan.

Waarvoor en voor wie worden deze persoonsgegevens door de buurtvereniging gebruikt:

Als u lid wordt, vrijwilliger bent, bestuurslid of een andere relatie bent aangegaan, hebben wij persoonsgegevens nodig, zodat wij u goed van dienst kunnen zijn.

Uw naam of adresgegevens gebruiken wij om contact met u te onderhouden en u te informeren over activiteiten, lidmaatschap of andere buurt gerelateerde zaken.

Overzicht van persoonsgegevens die wij van u vragen en bewaren.

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoon nummer
 • Geboortedatum
 • Behorende tot welke buurtschap
 • E-mailadres (indien beschikbaar)
 • Bankrekeningnummer (indien automatische machtiging)

Bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere gegevens zoals, gezondheid, strafrechtelijke/ etnische gegevens e.d. worden door de buurtvereniging Rond de Regge niet opgeslagen of verstrekt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens:

Ledenadministratie:

De ledenadministrateur kan bij alle bovenvermelde gegevens, van leden van buurtvereniging Rond de Regge.

Hij of zij verzorgt de incasso’s van de contributie (eenmaal per jaar) en houdt het e-mail bestand bij.

De ledenadministratie wordt bewaard op een USB-stick en aanmeldingsformulieren en machtigingen worden in een map bewaard (ter beschikking van de beheerder van de ledenadministratie).

Penningmeester:

De penningmeester heeft inzage in de persoonsgegevens van de leden die een doorlopende machtiging hebben ondertekend en overige leden en gegevens van mensen, sponsoren die een relatie zijn aangegaan met de buurtvereniging Rond de Regge.

Secretariaat:

De secretaris heeft toegang tot de e-mailadressen, aangezien hij/zij de mail van de buurtvereniging beheert. Ook heeft hij/zij toegang tot de persoonsgegevens van alle bestuursleden.

De mailadressen worden gebruikt om de leden op de hoogte te stellen van de activiteiten van de buurtvereniging en alle andere zaken die belangrijk zijn voor de buurtvereniging en haar leden.

Omgang en veiligheid.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan nodig is voor normaal gebruik binnen de vereniging, of het doel waarvoor ze zijn verstrekt en op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens:

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u recht om door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u in dit geval vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Foto’s en video’s

Tijdens activiteiten of bijeenkomsten maken wij regelmatig foto’s of een video die dan worden gepubliceerd op de website of social media. ( Facebook)

Wie bezwaar heeft tegen het plaatsen van deze afbeeldingen waarop hij of zij herkenbaar is kan een verzoek indienen om deze van digitale media te laten verwijderen.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

( dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming)

Vragen.

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen op opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Buurtvereniging Rond de Regge.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/